Nabór na piątą edycję studiów podyplomowych prowadzony jest do 15 października 2017 roku.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Ukończone studia wyższe (minimum licencjackie lub inżynierskie),
  • Umiejętność obsługi komputera.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego.
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika.
  • Jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Komplet dokumentów proszę przesłać na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
z dopiskiem „Studia podyplomowe Poligrafia i Media Cyfrowe”

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Opłata za studia podyplomowe wynosi 2500zł za semestr (istnieje możliwość płatności w ratach).

Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacji dotyczącej programu kształcenia, toku studiów oraz procesu rekrutacji na studia podyplomowe udziela:

dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
kom.: 609 971 555
e-mail: aolejnik@zut.edu.pl